Privacyverklaring

De bescherming van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons

Hier leest u hoe we bij Waardeburgh omgaan met persoonsgegevens. Het gaat om medische-, en persoonsgegevens die we in het kader van onze werkzaamheden en dienstverlening verwerken.

Waardeburgh heeft een Functionaris Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Stichting Waardeburgh
Bonkelaarplein 12
(0184) 48 08 00
fg@waardeburgh.nl

Cameratoezicht

Voor specifieke informatie over de wijze waarop Waardeburgh omgaat met beeldinformatie die door cameratoezicht wordt verkregen, verwijzen wij u naar het Reglement Cameratoezicht Stichting Waardeburgh.

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen

Waardeburgh verwerkt persoons- en medische-gegevens.

Persoonsgegevens

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is het uitvoeren van goede zorg en de administratieve en financiële afhandeling hiervan.

Digitaal delen van medische gegevens

Uw medische gegevens worden steeds vaker digitaal gedeeld. Bijvoorbeeld als uw (huis)arts of apotheek gegevens over uw gezondheid deelt met andere zorgverleners waar u in behandeling bent. Voor het digitaal delen van deze medische gegevens wordt uw toestemming gevraagd. Lees meer in de brochure Volg je zorg.

Wettelijke grondslag

Medische- en persoonsgegevens

De grondslag voor de verwerking van medische- en persoonsgegevens is op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en soortgelijke wet- en regelgeving. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens voor overige dienstverleningen zijn op grond van overeenkomst. Medische- en persoonsgegevens worden door Waardeburgh uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens

Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld een van de volgende zijn:

  • huisarts
  • therapeut
  • ziekenhuis

Doorgeven van persoonsgegevens

Ontvangers van persoonsgegevens zijn partijen waarvoor dit wettelijk is geregeld, of waarbij de gegevens ten behoeve van de zorgverlening worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie

Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens

Persoonsgegevens worden door Waardeburgh niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van (wettelijke) taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Rechten van u als betrokkene

U heeft u op grond van de AVG meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage

U kunt opvragen welke gegevens Waardeburgh over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Waardeburgh wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer u door Waardeburgh verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere partij, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Omdat Waardeburgh niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming

Wanneer Waardeburgh persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Waardeburgh stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de arts. In zulke gevallen maakt Waardeburgh een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Lees meer hierover in de procedure ‘Rechten van betrokkenen’.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Waardeburgh

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Waardeburgh dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u vragen? Wilt u kennismaken of een rondleiding in een van onze zorgcentra? Op de website niet gevonden wat u zocht? Bel of mail ons gerust.