• Home
  • Privacyverklaring

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft informatie over hoe Waardeburgh omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt. Waardeburgh heeft een Functionaris Gegevensbescherming.

Voor specifieke informatie over de wijze waarop Waardeburgh omgaat met beeldinformatie die door cameratoezicht wordt verkregen, verwijzen wij u naar het Reglement Cameratoezicht Stichting Waardeburgh.

Contactgegevens


Stichting Waardeburgh
Bonkelaarplein 12
(0184) 48 08 00
fg@waardeburgh.nl

Doeleinden en grondslag van de verwerkingen


Waardeburgh verwerkt cliëntgegevens.

Cliëntgegevens


Het doel van de verwerking van cliëntgegevens is het uitvoeren van goede zorg en de administratieve en financiële afhandeling hiervan.

Digitaal delen van medische gegevens
Uw medische gegevens worden steeds vaker digitaal gedeeld. Bijvoorbeeld als uw (huis)arts of apotheek gegevens over uw gezondheid deelt met andere zorgverleners waar u in behandeling bent. Voor het digitaal delen van deze medische gegevens wordt uw toestemming gevraagd. Lees meer in de brochure Volg je zorg.

Tijdelijk doel RIVM
Het RIVM is de opdrachtgever van het onderzoek naar de kenmerken van COVID-19 besmettingen in deze setting en werkt daartoe samen met het Nivel. Het RIVM geeft deze onderzoeksopdracht op grond van de bevoegdheden die het RIVM toekomen vanuit de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de wet op het RIVM. Het RIVM heeft o.a. de bevoegdheid om hiervoor (bijzondere) persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken.  Hiermee is het verwerkingsdoel ‘onderzoek ’van deze verwerking gegeven.

Wettelijke Grondslag

D

e grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens door het RIVM ten behoeve van dit onderzoek wordt gevonden in artikel 6 lid 1 onderdeel c AVG (wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens). Deze wettelijke plicht volgt uit artikel 6c Wpg, op grond waarvan het een taak van het RIVM is om infectieziekten te bestrijden en waarvoor gegevens over de gezondheid verwerkt mogen worden.

Het oorspronkelijke doel (het bijhouden van het dossier) is op grond van artikel 5 lid 1 onderdeel b AVG(..de verdere verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden wordt overeenkomstig artikel 89, lid 1, niet als onverenigbaar met de oorspronkelijk doeleinden beschouwd..)verenigbaar met dit nieuwe doel; het doen van wetenschappelijk onderzoek. Hiermee vindt deze nieuwe verwerking, namelijk om de gegevens aan te leveren, zijn passende grondsla in de AVG.

Voor wat betreft de verwerking van bijzondere gegevens (i.c. gegevens betreffende de gezondheid) is de hoofdregel in de AVG is dat de verwerking van hiervan niet is toegestaan, tenzij een wettelijke uitzonderingsgrond van toepassing is. Dit verbod op de verwerking van bijzondere persoonsgegevens is hier niet van toepassing, omdat een beroep kan worden gedaan op zowel onderdeel i als onderdeel j van artikel 9 AVG.

Cliëntgegevens worden verwerkt op grond van de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en soortgelijke wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens worden door Waardeburgh uitsluitend verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Bron van de verwerkte gegevens


Wanneer verwerkte persoonsgegevens niet van uzelf zijn verkregen, kan de bron van de gegevens bijvoorbeeld een van de volgende zijn:
• huisarts;
• therapeut;
• ziekenhuis.

Doorgeven van persoonsgegevens


Ontvangers van persoonsgegevens zijn partijen waarvoor dit wettelijk is geregeld, of waarbij de gegevens ten behoeve van de zorgverlening worden overgedragen. Dit zijn bijvoorbeeld ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgverleners. Tijdelijk ook het RIVM.

Doorgifte buiten de EU of een internationale organisatie


Persoonsgegevens worden in principe niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie. Doorgiften worden expliciet vastgelegd en met de betrokkene gecommuniceerd, wanneer andere rechtsgronden dan de AVG niet prevaleren.

De bewaartermijn van de gegevens


Persoonsgegevens worden door Waardeburgh niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van (wettelijke) taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Rechten van u als betrokkene


U heeft u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming meerdere rechten. Wanneer u hier gebruik van wil maken, kunt u een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring doen. Het is van belang dat u zich identificeert aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. De rechten die u heeft zijn onderstaand benoemd.

Recht op inzage


U kunt opvragen welke gegevens Waardeburgh over u verwerkt, met welk doel en hoe lang deze bewaard worden.

Recht op rectificatie


Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)


Wanneer u wil dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking


Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door Waardeburgh wil beperken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens


Wanneer u door Waardeburgh verwerkte persoonsgegevens wil overdragen naar een andere partij, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht van bezwaar


U heeft te allen tijde het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer u van dit recht gebruik wil maken, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering


Omdat Waardeburgh niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming en profilering doet, is het uitoefenen van dit recht niet van toepassing.

Intrekken toestemming


Wanneer Waardeburgh persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt ons dit schriftelijk kenbaar maken.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming


Waardeburgh stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst en de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de arts. In zulke gevallen maakt Waardeburgh een zorgvuldige afweging welke van deze zaken het zwaarst wegen en neemt op basis hiervan een beslissing over de wijze waarop met uw verzoek wordt omgegaan. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.
Lees meer hierover in de procedure 'Rechten van betrokkenen'.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Waardeburgh


Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Waardeburgh dan horen wij dit graag via de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland