Beleidsplan

2016-2020

De Stichting Vrienden van Waardeburgh is in december 2012 opgericht als opvolger van de Vrienden-stichtingen van de locaties Overslydrecht, Parkzicht en Pedaja. In augustus 2016 heeft ook de Vrienden-stichting van locatie De Waard zich bij de Stichting Vrienden van Waardeburgh aangesloten. Hiermee is er een overkoepelende stichting ontstaan.
De Stichting Vrienden van Waardeburgh is een onafhankelijke stichting met een eigen bestuur.

Doel


De Stichting Vrienden van Waardeburgh (verder te noemen: ‘de Vrienden’) heeft tot doel extra voorzieningen te realiseren voor de cliënten van Stichting Waardeburgh. Het gaat daarbij om voorzieningen die niet uit het reguliere budget te realiseren zijn en die een waardevolle bijdrage leveren aan het leven en welzijn van de cliënten.

Gelden


Voor het realiseren van haar doelstelling is het noodzakelijk dat de Stichting Vrienden van Waardeburgh gelden genereert. Het bestuur tracht dit te bereiken door de volgende activiteiten te ontplooien:
  • Donateurs werven door cliënten, hun familieleden, medewerkers en vrijwilligers te informeren over het bestaan en de doelstelling van de Vrienden.
  • Donateurs, giften en fondsen werven door foldermateriaal beschikbaar te stellen in openbare ruimten, zoals bijvoorbeeld bibliotheken.
  • Fondsen werven voor specifieke projecten.

Ideeën


Iedereen die de cliënten van Waardeburgh op enigerlei wijze een warm hart toedraagt kan een verzoek indienen de Vrienden voor de (gedeeltelijke) financiering van een project of voorziening, indien deze voor een groot deel van de cliënten toegevoegde waarde heeft. Aanvragen voor de vervulling van wensen van individuele cliënten worden in principe niet gehonoreerd. Alle aanvragen worden met de Raad van Bestuur van Stichting Waardeburgh besproken alvorens het bestuur van de Vrienden hierover een besluit neemt.
 

Verantwoording


Het bestuur acht het haar taak de verkregen inkomsten zo goed mogelijk te beheren. De stichting heeft geen winstoogmerk. Het bestuur zorgt voor een deugdelijke administratie, waaruit blijkt welke bedragen aan wie en voor welke projecten zijn uitgekeerd.

Jaarlijks wordt in een jaarverslag verantwoording afgelegd over de baten en lasten en de activiteiten uit het voorgaande jaar. Dit jaarverslag wordt bekendgemaakt aan donateurs en andere belanghebbenden.

Bestuur


Het bestuur bestaat uit vrijwilligers die op enigerlei wijze een binding hebben met een van de locaties van Stichting Waardeburgh en de betreffende locatie vertegenwoordigen in het bestuur. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Leden van het bestuur worden voor 4 jaar gekozen en zijn tweemaal herkiesbaar volgens het rooster van aftreden.

We staan u graag te woord

Bonkelaarplein 12
3363 EL Sliedrecht
Onze cliënten geven
Stichting Waardeburgh:
Zoek, vind en waardeer zorgaanbieders op ZorgkaartNederland.nl
8.2

Stichting Waardeburgh is 119 keer gewaardeerd op ZorgkaartNederland en heeft een gemiddeld cijfer van 8.2.

Bekijk alle waarderingen of plaats een waardering

zorgkaart nederland